Taisyklės

Galioja nuo 2014 metų gruodžio 25 dienos
I. BENDRA INFORMACIJA:
Internetinė parduotuvė kringle.pl, veikianti adresu kringle.pl yra valdoma Lasecki i spółka Sp. z o.o. su būstine Krótka g.5, 32-031 Mogilany, užregistruota Krokuvos-Centro rajono teismo Krokuvoje Valstybiniame įmonių registre, XI Valstybinio teismų registro ekonomikos skyrius - KRS numeris  0000377696, su įstatiniu kapitalu 50 000 PLN apmokėtu visiškai, Nr. NIP 9442231391, Nr. Regon 121454316
II. SĄVOKOS:
Tolesnėse Taisyklių dalyse naudojamoms sąvokoms priskirtos sekančios reikšmės:
Parduotuvė - internetinė parduotuvė veikianti adresu http://www.kringle.pl/ua/lt/lv/by, kurios pagalba yra parduodamos jos pasiūloje esančios prekės;
Pardavimo sutartis - sutartis sudaryta tarp Lasecki i spółka Sp. z o.o. ir internetinės parduotuvės kliento, pagal tvarką aprašytą šiose taisyklėse; 
Pristatymas - Pardavėjo Kliento užsakytų prekių pristatymas pagal Pardavimo Sutartį, suprantamas kaip Lasecki i spółka Sp. z o.o. sutartinių įsipareigojimų įvykdymas. Pristatymas gali būti įgyvendintas Pardavėjui priklausančio transporto pagalba arba pasitelkiant išorinio teikėjo paslaugas (kurjeris, Lenkijos paštas, ar kitas  Lasecki i spółka Sp. z o.o. Partneris); Slaptažodis - Kliento nustatyta mažiausiai penkių ženklų seka, reikalaujama kartu su prisijungimo vardu teikiant užsakymą Internetinėje parduotuvėje;
Klientas - bet kuris subjektas, turintis visišką teisinį veiksnumą, atlikęs Registraciją ir lankantis Internetinį puslapį norėdamas įsigyti prekių Internetinėje parduotuvėje;
Vartotojas - Klientas esantis fiziniu asmeniu, atliekantis su verslininku teisinį veiksmą tiesiogiai nesusijusį su jo ūkine ar profesine veikla.
Verslininkas - Klientas vykdantis ūkinę veiklą kaip tai aprašyta 2004 m. liepos 2 dienos įstatymo "dėl ekonominės veiklos laisvės" nuostatose (vientisas tekstas: Dz. U. [Teisės aktų leidinys] 2010 m. Nr.220 su pakeitimais 1447)
Prisijungimo vardas - Kliento numatytas, jį autorizuojantis paženklinimas, susidedantis iš ne daugiau kaip trisdešimties ženklų, reikalaujamas kartu su Slaptažodžiu teikiant užsakymą Internetinėje parduotuvėje;
Taisyklės - šios Internetinės parduotuvės taisyklės;
Registracija - Kliento registracijos formos, esančios Internetinėje svetainėje užpildymas, pateikiant reikalaujamus asmens duomenis bei jo nustatytus: Prisijungimo vardą ir Slaptažodį;
Lasecki Sp. z o.o. Partneris - Prekybos vieta, priklausanti Lasecki Sp. z o.o. prekybos partnerių sąrašui. 
Pardavėjas - Lasecki Sp. z o.o. su būstine Krótka g.5, 32-031 Mogilany, užregistruota Krokuvos-Centro rajono teismo Krokuvoje Valstybiniame įmonių registre, XI Valstybinio teismų registro ekonomikos skyrius - KRS numeris  0000377696, su įstatiniu kapitalu 50 000 PLN apmokėtu visiškai, Nr. NIP 9442231391, Nr. Regon 121454316. 
Pastovus Klientas - Klientas atliekantis pirkimą Internetinėje parduotuvėje mažiausiai du kartus per mėnesį; 
Kliento paskyra - vieta pasiekiama Parduotuvės Klientams įvedus el. pašto adresą ir Slaptažodį, suteikianti galimybę užsisakyti prekes, sekti užsakymo įgyvendinimo eigą, pakeisti ir pataisyti asmens duomenis ir tt.
Interneto svetainė - interneto svetainė valdoma Lasecki i spółka Sp. z o.o. ant internetinio domeno  kringle.pl/ua/lt/lv/by;
Nuosavas transportas - Pardavėjo Kliento nupirktų prekių pristatymas Klientui, pasitelkiant Pardavėjo darbuotoją;
III. PAGRINDINĖS PASLAUGOS CHARAKTERISTIKOS IR PASLAUGŲ OBJEKTAS
1. Pardavėjas parduoda prekes Internetinės parduotuvės Kringle Candle pagalba. 
2. Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašomos šiose Taisyklėse suteikia galimybę naudotis Internetine parduotuve Kringle Candle norint sudaryti pardavimo sutartį ir ją realizuoti. 
3. Paslaugų objektas tai žvakės, kosmetika, kvapai patalpoms, aromatinės lempos ir priedai prie jų, padėkliukai. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes be trūkumų. 
4. Sutartis dėl paslaugų elektroniniu būdu teikimo sudaroma neterminuotam laikotarpiui. 
5. Užsakymus galima teikti VI sk. aprašytu būdu, atlikus registraciją. Tuomet sukuriama Kliento paskyra. 
6. Klientas, kuris atliko registraciją gali pateikti užsakymą prisijungęs prie Kliento paskyros, pateikdamas el. pašto adresą ir Slaptažodį. 
7. Užsakymai vykdomi Lenkijos, Lietuvos, Latvijos, Ukrainos ir Baltarusijos teritorijose. 
8. Klientas gali bet kuriuo metu nutraukti elektroniniu būdu teikiamų paslaugų sutartį.
9. Pardavėjas gali nutraukti elektroniniu būdu teikiamų paslaugų sutartį, jeigu Klientas nesinaudojo Parduotuve, tiksliau nepateikė užsakymo arba nesijungė prie Kliento paskyros 2 metų bėgyje nuo paskutinio prisijungimo.
10. Bet kurios šalies vienašališkas sutarties nutraukimas, kaip ir jos nutraukimas šalių susitarimu sąlygoja Kliento paskyros Klientui užblokavimą ir jos pašalinimą. 
11. Pardavėjas gali nutraukti elektroniniu būdu teikiamų paslaugų sutartį jeigu:
a. registracijos tikslas ar naudojimosi būdas akivaizdžiai prieštarauja taisyklėms ir Parduotuvės tikslams,
b. Kliento veikla prieštarauja įsigaliojusioms tradicinėms normoms, skatina prievartą ar nusikalstamą veiką, taip pat jeigu pažeidžia trečiųjų asmenų interesus,
c. Gavo oficialų pranešimą apie pateiktų duomenų ar su jais susijusios veiklos neteisėtumą, 
d. gavo patikimą pranešimą apie pateiktų duomenų ar su jais susijusios veiklos neteisėtumą ir iš anksto įspėjo Klientą apie ketinimą užblokuoti jo prieigą prie Kliento paskyros, 
e. Klientas skleidžia neužsakytą komercinę informaciją,
f. Klientas grubiai ar pastoviai pažeidžia Taisyklių nuostatas,
g. Kliento pateikti adreso duomenys kelia objektyviai patvirtintų abejonių dėl jų teisingumo ar atitikimo tikrovei, bet šių abejonių nepavyko išsklaidyti telefoninio kontakto metu ar el. pašto pagalba. 
12. Objektyviai patvirtintos abejonės, apie kurias kalbama 11 p. g. dalyje, laikomos tokios situacijos kaip neegzistuojančios vietovės įrašymas, neegzistuojančios gatvės konkrečioje vietovėje įrašymas, išgalvotų duomenų apie gavėją įrašymas (pvz. pasakų personažų). 
13. Pardavėjo pranešimas apie elektroniniu būdu teikiamų paslaugų sutarties nutraukimą bus išsiųstas Kliento paskyroje nurodytu el. pašto adresu. Sutarties dėl elektroninių būdu teikiamų paslaugų nutraukimas sąlygoja Kliento paskyros panaikinimą visam laikui. 
14. Kliento pranešimas apie elektroniniu būdu teikiamų paslaugų sutarties nutraukimą, gali būti siunčiamas Kliento el. paštu, nurodytu atskirame Parduotuvės svetainės puslapyje su kontaktine informacija arba pašalinant Kliento paskyrą.  
15. Jeigu Sutartis buvo nutraukta Pardavėjo, pakartotinė registracija galima gavus Pardavėjo leidimą.
16. Vienašališkas ar šalių susitarimų elektroniniu būdu teikiamų paslaugų sutarties nutraukimas, ar įspėjimas apie nutraukimą neturi įtakos jau sudarytų pardavimo sutarčių įgyvendinimui, nebent šalys nusprendžia kitaip. 
17. Įspėjimo apie Sutarties nutraukimą laikotarpis minimas 9 ir 11 p. trunka 14 dienų. 
IV. BENDRAVIMO SU KLIENTAIS BŪDAI
1. Pardavėjo būstinė yra Krótka g. 5, Mogilany, pašto kodas 32-031 
2. Klientas gali susisiekti su Pardavėju elektroniniu paštu, paštu ir informacinės linijos telefonu (Internetinės parduotuvės Klientų aptarnavimo biuras).
3. Bet kokie skundai ir pretenzijos gali būti siunčiami elektroniniu paštu
4. Pardavėjo adresai nurodyti taip pat svetainėje
V. REIKALAVIMAI ĮRANGAI:
1. Norėdamas pirkti Internetinėje parduotuvėje Klientas privalo turėti:
Prie interneto tinklo prijungtą kompiuterį.
Interneto jungtį (rekomenduojama plačiajuostė jungtis). 
Interneto naršyklę suderinamą su MS Internet Explorer 7,0, Firefox 3, Opera 9 arba naujesnę su veikiančiu JavaScript palaikymu. 
Veikiančią elektroninio pašto paskyrą (e-mail). 
2. Klientas gali duoti sutikimą Cookies failų palaikymo įjungimui. Privatumo politikoje sudėta detali informacija apie saugojimo ir prieigos prie informacijos esančios Cookies failuose tikslus, o taip pat apie galimybes Klientui nustatyti saugojimo ir prieigos prie informacijos esančios Cookies failuose sąlygas pasinaudojant programine įranga įdiegta Kliento galinėje įrangoje arba paslaugos konfigūracija. 
VI. UŽSAKYMAS:
1. Prekių eksponavimas Internetinėje parduotuvėje tai kvietimas teikti pasiūlymus. Užsakymo pateikimas, pagal Civilinį Kodeksą suvokiamas kaip Kliento pasiūlymo pateikimas Pardavėjui. Gavęs užsakymą Pardavėjas nedelsdamas imasi jo įgyvendinimo, vadovaudamasis šių Taisyklių nuostatomis.  
2. Užsakymus galima teikti 24 valandas per parą ištisus metus. Pardavėjas pasilieka sau teisę sustabdyti užsakymų vykdymą švenčių ar įstatymo numatytomis laisvomis nuo darbo dienomis. Informacija apie užsakymų vykdymo sustabdymą bus publikuojama Interneto svetainėje.  
3. Pasirinkus prekes, prieinamas Internetinėje parduotuvėje, Klientas patalpina jas virtualiame prekių krepšelyje. Per visą pirkimo laiką Klientas turi galimybę peržiūrėti savo prekių krepšelį, taip pat gali kontroliuoti pirkimo vertę. Šalia prekės yra pateikta informacija apie prieinamumą arba terminus kuomet prekė vėl bus prieinama. Klientas norėdamas pateikti užsakymą bus nukreiptas į prisijungimo formą, kur turi įvesti savo Prisijungimo vardą ir Slaptažodį.
4.1. Užsakymų pateikimui būtina užsiregistruoti naudojant registracijos formą Interneto svetainėje. Registracija reikalinga tam, kad Pardavėjas gautų duomenis būtinus pardavimo Sutarties vykdymui, taip pat lengvesniam ir trumpesniam sekančių užsakymų pateikimui, be būtinumo kas kartą pateikti Kliento duomenis. Klientas registruojantis pateikia šiuos duomenis: adresas, el. paštas ir nustato sau slaptažodį. 
4.2. Registruojantis taip pat yra galimybė pateikti išsiuntimo duomenis. Kai formą pildo Vartotojas tai yra: 
a. Vardas ir pavardė
b. Gyvenamosios vietos adresas (gatvė, pastato numeris, buto numeris, pašto kodas, miestas, apskritis, šalis)
c. Telefono numeris
4.3. Taip pat Vartotojo dažno nebuvimo namuose atveju, galima pateikti papildomą išsiuntimo adresą (pvz. darbo adresą, nurodant darbo valandas). 
4.4. Jei registracijos formą pildo verslininkas, nupirktų prekių išsiuntimui reikia pateikti:
a. Įmonės pavadinimą
b. Mokesčių mokėtojo kodą,
c. Būstinės adresas (gatvė, pastato numeris, buto numeris, pašto kodas, miestas, apskritis, šalis)
d. kontaktinio asmens vardas ir pavardė,
e. Telefono numerį. 
4.5. Registracijos metu Klientas susipažįsta su Parduotuvės Taisyklėmis ir išreiškia sutikimą Pardavėjui naudoti jo asmeninius duomenis pagal taisykles ir tiems tikslams kaip tai apibrėžta šių Taisyklių XI skyriuje. Pasirinktinai, registruodamasis Klientas gali išreikšti sutikimą, kad Pardavėjas siųstų jam komercinę informaciją, susijusią su Parduotuvės pasiūla, vykstančiomis akcijomis ir konkursais. 
5. Atlikus registraciją, Kliento nurodytu el. pašto adresu bus išsiųsta aktyvavimo nuoroda. Nuorodos paspaudimas užbaigia registracijos procesą ir kartu laikomas registracijos formoje pateiktų duomenų tikrumo patvirtinimu. Kartu su aktyvavimo nuoroda Klientas gaus prisegtą dokumentą su šiomis Taisyklėmis. 
6. Pardavėjas gali atsakyti Klientui dėl registracijos, jeigu atsiranda aplinkybių numatytų III sk. 11 p. 
7. Sprendimą nesuteikti registracijos, Klientas gali apskusti 14 dienų bėgyje, teikdamas pretenziją kaip tai nurodyta XIV Taisyklių skyriuje. 
8. Gavusi užsakymą Parduotuvė tikrina ar prekės, kurias nori įsigyti Klientas yra nurodytais užsakyme kiekiais pasiekiamos sandėlyje. Jeigu prekės yra pasiekiamos, Parduotuvė siunčia Klientui pranešimą el. paštu - užsakymo ir Sutarties sudarymo patvirtinimą - priimdama jo užsakymą vykdymui, patvirtindama pasirinktų prekių specifikaciją, kainą kartu su siuntimo išlaidomis, Kliento pasirinktą apmokėjimo ir pristatymo būdą bei terminą. Šiuo momentu yra sudaroma pardavimo sutartis šalių sutartomis sąlygomis - kurių esmė yra patvirtinama Parduotuvės siunčiamame patvirtinime, atitinkančiame Kliento pateiktam užsakymui. 
9. Tuo atveju, jeigu trūksta Kliento užsakyme nurodytų prekių, Parduotuvė  informuos apie tai Klientą išsiųsdama jam el. laišką arba rodydama pranešimą internetinėje svetainėje pirkimo metu, skirtą tiesiogiai Klientui, pranešantį kad negalima atlikti užsakymo, nurodant galimai ilgesnį užsakymo įvykdymo laukimo laikotarpį arba siūlydama kitą prekę su panašiomis ar kitomis charakteristikomis - nukreipdama atlikti užsakymą interneto svetainėje. Tokiu atveju Klientas priima sprendimą dėl užsakymo įvykdymo būdo (dalinis įvykdymas ar viso užsakymo anuliavimas). Tuo atveju, yra galimybė tik dalinai įvykdyti Sutartį pagal Kliento užsakymą, trūkstant kuriai nors prekei iš užsakymo, su Klientu susisieks Pardavėjo darbuotojas norėdamas sutarti dėl Sutarties įgyvendinimo sąlygų. Užsakymas bus įvykdytas be trūkstamų prekių, jeigu Klientas išreikš tam sutikimą.    
10. Akcinės ar išpardavime esančios prekės prieinamos tol kol pasibaigia atsargos. Atsižvelgiant į ribotus aukščiau minimų prekių kiekius, užsakymai pateikti pasibaigus šių prekių atsargoms negalės būti įgyvendinti. Apie tai klientas bus informuojamas Pardavėjo darbuotojo telefonu ar el. paštu. Šie pokyčiai neturės įtakos jau sudarytoms pardavimo sutartims. 
VII. PASLAUGŲ ATLIKIMO BŪDAS, TERMINAS IR ĮKAINIAI
1. Prie kiekvieno produkto pateikiamas numatomas užsakymo įvykdymo terminas, kuris priklausomai nuo prekių pasiekiamumo sandėlyje gali trukti nuo1 iki 10 darbo dienų. Viso užsakymo įvykdymo terminas nustatomas pagal prekę su ilgiausiu įvykdymo terminu. 
2. Siuntiniai yra pristatomi Kliento užsakyme nurodytu adresu, kurjerių firmos UPS 
Užsakymams viršijantiems 430 PLN pristatymas UPS kurjeriu, Lietuva teritorijoje yra įskaičiuotas į prekių vertę. 
Užsakymams nesiekiantiems 430 PLN , pristatymo kaštai kurjeriu Lenkijos teritorijoje 22,19 PLN 
3. Prie kiekvieno siuntinio, kartu su prekėmis pridedamas pirkimą patvirtinantis dokumentas, pagal Kliento pasirinkimą, t.y. kvitas arba faktūra. 
4. Klientas turi teisę, kurjerių įmonės darbuotojo, zapachdomu.pl partnerio darbuotojo ar Pardavėjo darbuotojo (pristatant Pardavėjui priklausančiu transportu) akivaizdoje patikrinti ar pristatytos prekės atitinka užsakymą ir aptikęs Pardavimo sutarties ir Pristatymo neatitikimų gali sudaryti reikiamą protokolą. 
 VII. NUOLAIDOS IR LENGVATOS
 Pastovūs Klientai gali gauti specialias nuolaidas ir lengvatas prekėms parduodamoms Internetinėje parduotuvėje. Nuolaidų ir lengvatų suteikimo taisyklės bus skelbiamos Internetinėje svetainėje. 
 IX. APMOKĖJIMO BŪDAI IR TERMINAI
 Klientai gali pasirinkti šiuos apmokėjimo būdus: 
 1. Apmokėjimas grynaisiais atsiimant prekes užsakymams, kurių vertė bruto neviršija 500 PLN (penkių šimtų zlotų). 
 2. Mokėjimas kreditine kortele per interneto  mokėjimų sistemą PayPal, pateikiant užsakymus, kurių vertė bruto neviršija 4000 PLN (keturių tūkstančių zlotų).
 3. Apmokėjimas banko pavedimu į Pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą per interneto mokėjimų sistemą PayPal (užsakymai bus vykdomi po lėšų įskaitymo į Pardavėjo banko sąskaitą). 
 4. Klientas gali pasinaudoti akcijos ar apsipirkimo  kuponu gautu iš Parduotuvės arba iš kito Subjekto, kuris nupirks kuponus savo Klientams. 
 5. Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sutarties sudarymo, Pardavėjas išsiunčia prekes Vartotojui per operatorių, kurį pasirinko Klientas teikdamas užsakymą. Prekės išduodamos Klientui su sąlyga, kad apmokėjimas už prekes įvykdytas, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo sutarties sudarymo dienos. 
 6. Jei Klientas neįvykdė mokėjimo per IX skyriaus 5 punkte nurodytą terminą, prekės bus išduotos iškarto po to, kai Vartotojas atliks apmokėjimą. 
 X. KAINOS
 1. Visos kainos Interneto parduotuvėje yra pateiktos Lenkijos zlotais iki mokesčių (bruto), kurių sudėtyje yra PVM. Apmokėjimas už prekių pristatymą yra apibrėžtas VII skyriaus 2 punkte. Jei kaina neapima pristatymo išlaidų, kaip nurodyta Taisyklių V skyriaus 2 punkte, pristatymo išlaidos nurodomos atskirai ir išskiriamos kaip atskira pozicija sąskaitoje arba PVM faktūroje. 
 2. Nurodytos kainos galioja, Kliento užsakymo pateikimo momentu.
 3.3. Atsižvelgiant į X skyriaus 2 punkte pateikiamas išlygas, Pardavėjas pasilieka sau teisę keisti prekių kainas esančias Internetinėje parduotuvėje bei skelbti ir nutraukti bet kokias akcijų nuolaidas ir išpardavimus. Šie pakeitimai neturės įtakos jau sudarytoms Sutartims. 
 XI. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 1. Norint apsipirkti būtina užsiregistruoti Parduotuvės internetinėje svetainėje, pateikti registracijai atlikti būtinus duomenis, kaip tai apibrėžta Taisyklių VI skyriaus 4.1.-4.4. punktuose, kartu suteikiant sutikimą Pardavėjui apdoroti šiuos duomenis, bei pritarti Taisyklėms. 
 2. Internetinė parduotuvės Klientų asmens duomenų administratoriumi yra Pardavėjas. Bet kuriuo metu Klientas turi teisę prisijungti ir koreguoti savo asmens duomenis. 
 3. Asmens duomenų administratorius gali apdoroti šiuos duomenis, apibūdinančius Kliento naudojimąsi paslaugomis teikiamomis elektroniniu būdu (eksploataciniai duomenis): 
 a. žymos identifikuojančios Klientą,
 b. žymos identifikuojančios telekomunikacinį tinklą ar informacinę sistemą, kurią naudojo Klientas,
 c. informacija apie naudojimosi pradžią, pabaigą bei apimtį, kaskart naudojantis paslaugomis teikiamomis elektroniniu būdu.
 d. informacija apie paslaugos gavėjo naudojimąsi paslaugomis teikiamomis elektroniniu būdu.
 4. Kliento duomenų pateikimas registruojantis yra savanoriškas, o asmeniui, kuris juos pateikia suteikta teisė prieiti, koreguoti, ištrinti ir atšaukti bet kuriuo metu duotus sutikimus asmens duomenų apdorojimui bei pasiūlymų, siunčiamų elektroninėmis priemonėmis gavimui. Klientas taip pat gali išreikšti sutikimą gauti elektroninius laiškus su informaciją apie Parduotuvės konkursus bei akcijas į jo elektroninį paštą. Tokiu atveju Klientas pritaria, kad Parduotuvė apdorotų jo duomenis siekiant perduoti jam šią informaciją. Kliento sutikimas komercinės informacijos siuntimui, apie kurį kalbama prieš tai esančiame sakinyje, gali būti atšauktas atšaukus pažymėjimą skiltyje: Tavo duomenys, Klientui prisijungus prie Internetinės parduotuvės. 
 Kliento duomenys pateikti registracijos metu yra saugomi Pardavėjo serveriuose, kurių apsauga atitinka Asmens duomenų apsaugos įstatyme ir šio įstatymo vykdomosiose nuostatose nurodytas sąlygas. Detalesnė informacija pateikta Parduotuvės interneto svetainės skiltyje: Privatumo politika. 
 5. Kliento registracijos metu pateikti duomenys gali būti naudojami Pardavėjo vykdant Klientų pateiktus užsakymus, tame tarpe duomenų perdavimui kurjeriams pristatantiems prekes bei subjektams aptarnaujantiems elektroninius mokėjimus (jei Klientas pasirinko šias užsakymo vykdymo formas), taip pat siekiant apskaityti pardavimus ir Parduotuvės Klientus, kontaktus susijusius su einamųjų ir būsimųjų užsakymų vykdymu bei mokesčių tikslais. 
 6. Parduotuvės Klientų Duomenys gali būti jų peržiūrimi, taisomi ir keičiami prisijungus prie Internetinės parduotuvės, naudojant Prisijungimo vardą ir Slaptažodį. 
 7. Asmens duomenų administratorius nepaviešins informacijos ir duomenų apie Klientus, bet kokiems tretiesiems asmenims nesant šiam veiksmui teisinio pagrindo ir jokiu kitu atveju, jei tai nėra susiję su Parduotuvės veiklos tikslais ar suteiktais sutikimais bei pareiškimais ir užtikrina, kad dės visas pastangas, kad ši informacija būtų tinkamai saugoma, kaip tai numatyta asmens duomenų įstatymo nuostatuose (Dz.U. [Teisės aktų leidinys] 2002 r., nr 101, p. 926 su pakeitimais.) bei Elektroninių paslaugų teikimo įstatyme (Dz. U. [Teisės aktų leidinys] nr 144, p. 1204 su pakeitimais).
 8. Asmens duomenų ištrynimo iš Parduotuvės sistemos teisės panaudojimas yra prilyginamas Kliento išsiregistravimui bei sutarties nutraukimui. 
 9. Panaikinus Kliento paskyrą Asmens duomenų administratorius visam laikui ir negrįžtamai ištrins Kliento duomenis, tuo pačiu nutraukdamas Kliento asmens duomenų apdorojimą. Administratorius pasilieka sau teisę, panaikinus paskyrą, saugoti duomenis apie Kliento IP adresą ir prisijungimo laiką policijos ir prokuratūros reikmėms bei atsiskaitymui už suteiktas paslaugas tol, kol neįvyks galutinis atsiskaitymas. 
 XII. PARDAVIMO SUTARTIES NUTRAUKIMAS
 1. Pagal 2014 m. gegužės 30 d. Vartotojo teisių įstatymą (Dz. U. [Teisės aktų leidinys] 2014, p. 827) Vartotojas turi teisę nutraukti pardavimo sutartį nepateikdamas priežasčių, per 14 kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo. Termino išlaikymui užtenka išsiųsti raštišką pareiškimą iki termino pabaigos. Papildomai, užsakymams, kurių vertė daugiau kaip 149 PLN, Vartotojas turi teisę nutraukti pardavimo sutartį be priežasties pateikimo per 30 kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo dienos. 
 2. Vartotojas turi teisę nutraukti sutartį be papildomų išlaidų, išskyrus:
 - papildomas Vartotojo išlaidas patirtas dėl prekių pristatymo pasirinkimo būdo, kito nei pigiausias, įprastas pristatymo būdas siūlomas Pardavėjo bei 
 - tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas (prekių išsiuntimo išlaidas). 
 3. Sutarties nutraukimas vykdomas pateikus pareiškimą apie sutarties nutraukimą, kuris yra pasiekiamas 
 (XVI skyriaus punktas. SUTARTIES NUTRAUKIMO FORMOS PAVYZDYS) pardavėjas nedelsiant persiunčia Vartotojui, į nurodytą Vartotojo elektroninio pašto adresą, sutarties nutraukimo pareiškimo gavimo patvirtinimą. 
 4. Tuo atveju, jeigu Vartotojas pasinaudoja teise nutraukti sutartį, Vartotojas privalo nedelsdamas grąžinti prekes Pardavėjui, t.y. ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų Parduotuvės adresu. Vartotojas taip pat gali atlikti prekių grąžinimą perduodamas prekes Pardavėjo įgaliotam asmeniui išlaikydamas minėtus terminus. Termino išlaikymui užtenka išsiųsti daiktus jam nesuėjus.  
 5. Sutarties nutraukimo atveju, Pardavėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Vartotojo pareiškimo nutraukti sutartį gavimo dienos, grąžina įmokas, kurios buvo atliktos Vartotojo pagal Sutartį, kurią  vėliau nutraukė.  
 6. Pardavėjas atlieka įmokų grąžinimą naudodamas tokį patį mokėjimo būdą, kurį naudojo Vartotojas.
 7. Vartotojas patiria tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas (siuntimo išlaidas), pasirinkdamas tokį pristatymo būdą, kad prekės pasiektų Pardavėją nesugadintos. 
 8. Vartotojo teisė nutraukti Pardavimo sutartį negalioja sutartims: 
 sutartims:
 - paslaugų teikimo, jei verslininkas pilnai atliko paslaugą vartotojui akivaizdžiai sutikus, vartotojas buvo informuotas prieš paslaugos teikimą, kad po paslaugos atlikimo praras teisę nutraukti sutartį; 
 - kurioje kaina arba atlyginimas priklauso nuo svyravimų finansinėse rinkose, kurių verslininkas negali kontroliuoti, ir kurie gali įvykti prieš sutarties nutraukimo terminą;
 - kurioje sutarties dalyku yra daiktas pagamintas pagal vartotojo specifikaciją arba tarnaujantis tik jo individualių poreikių tenkinimui; 
 - kurioje sutarties dalyku yra greitai gendantis produktas arba turintis trumpą galiojimo laiką;
 - kurioje sutarties dalyku yra daiktas pristatomas užantspauduotoje pakuotėje, kurią atidarius negalima grąžinti dėl sveikatos apsaugos  ar higienos priežasčių, jei pakuotė buvo atidaryta po pristatymo;  
 - kurioje sutarties dalyku yra daiktai, kurie po pristatymo, dėl jų savybių bus neatsiejamai sujungti su kitais daiktais; 
 - kurioje sutarties dalyku yra alkoholiniai gėrimai, kurių kaina buvo suderinta sudarant pardavimo sutartį, kurių pristatymas gali įvykti tik po 30 dienų, ir kurių vertė priklauso nuo svyravimu rinkoje, kurios verslininkas negali kontroliuoti; 
 - kurioje vartotojas aiškiai reikalavo, kad verslininkas pas jį atvyktų skubiam remontui ar konservavimui; jei verslininkas teikia papildomai kitas paslaugas nei šios, kurių įvykdymo reikalavo vartotojas, arba pristato kitas prekes nei reikalingi remontui ar konservavimui, vartotojas turi sutarties nutraukimo teisę papildomų paslaugų ar daiktų apimčiai;
 - kurioje sutarties dalyku yra garso ar vaizdo įrašai arba kompiuterinės programos pristatomos užantspauduotoje pakuotėje, jei pakuotė buvo atidaryta po pristatymo; 
 - laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymo, išskyrus prenumeratos sutartis; 
 - sudarytoms viešajame aukcione; 
 - apgyvendinimo paslaugų teikimo, kitų apgyvendinimo tikslų, daiktų pervežimo, automobilių nuomos, gastronomijos, paslaugų susijusių su poilsiu, pramoginių, sporto ar kultūrinių renginių, jei sutartyje nurodyta paslaugos teikimo data ar laikotarpis; 
 - skaitmeninio turinio pristatymui, kuris nėra įrašytas materialioje laikmenoje, jei paslaugos teikimas prasidėjo vartotojui akivaizdžiai sutikus, prieš sutarties nutraukimo termino pabaigą ir po to, kai verslininkas jį informavo apie prarastą teisę nutraukti sutartį. 
 XIII. PREKIŲ APRAŠYMAI
 Pardavėjas informuoja, kad prekių aprašymai pateikti Internetinėje parduotuvėje yra aktualūs ir atitinka faktinę būklę. 
 XIV. PRETENZIJOS
 1. Jei nupirkta prekė turi defektų, Klientas gali pareikšti pretenziją Pardavėjui komunikacijos priemonėmis nurodytomis Taisyklių I punkte, t.y. raštiškai Pardavėjo adresu arba elektroniniu paštu ar telefonu. 
 2. Klientas turi teisę pareikšti pretenziją, kaip dėl pardavimo sutarties vykdymo, taip ir dėl sutarties paslaugų teikimo elektroniniu būdu. Atsakomybių ribos nustatomos Civiliniame kodekse, Civilinio kodekso 556 bei 556[1] – 556[3] straipsniuose. 
 3. Pretenzija turi būti pateikta įskaitomai užpildytoje formoje (nors tai nėra pretenzijos išnagrinėjimo sąlyga), kurioje yra:
 - vardas ir pavardė
 - užsakymo numeris
 - defekto aprašymas
 - pirkimo data
 4. Taisyklių XIV skyriaus 3 punkto laikymasis, palengvins bei paspartins pretenzijos išnagrinėjimą. 
 5. Pretenziją galima pareikšti el. paštu: dystrybucja@lasecki.pl
 6. Pretenzija bus išnagrinėta per 14 dienų nuo pateikimo dienos. 
 XV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 1. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti Taisyklių  turinį, bet Taisyklių pakeitimai nebus taikomi užsakymams pateiktiems prieš pakeitimų atlikimą. Pakeistos Taisyklės bus paskelbtos Interneto svetainėje ir įsigalios po 7 (septynių) dienų nuo paskelbimo dienos. Naujose Taisyklėse bus apibrėžta jų įsigaliojimo data.  Apie kiekvieną Taisyklių pakeitimą klientai bus informuojami elektroniniu paštu turėdami teisę nutraukti sutartį per 14 dienų. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo įspėjimo termino pabaigos.  Užsakymams, pateiktiems prieš įsigaliojant Taisyklių pakeitimams, taikomos Taisyklių nuostatos galiojančios užsakymo pateikimo dieną. 
 2. Klausimams, kurie nėra reglamentuojami šiose Taisyklėse, taikomos atitinkamų teisės aktų nuostatos, ypač Civilinis kodeksas ir Vartotojo teisių įstatymas (Dz. U. [Teisės aktų leidinys] 2014, p. 827).
 3. Tuo atveju, kai Klientai nėra Vartotojais, negali būti taikomos Taisyklių XI skyriaus nuostatos „PARDAVIMO SUTARTIES NUTRAUKIMAS“. 
 Kringle.pl – teisinės išlygos
 4.1. Visos teisės į internetinėje svetainėje http://kringle.pl esantį turinį yra saugomos, tame tarpe tekstai ir grafiniai elementai, informatikos mechanizmai, struktūra ir kiti svetainės elementai.
 4.2. Svetainėje patalpinto turinio naudojimas ir panaudojimas nereiškia, kad vartotojai įgijo kokias nors teises į šiuos turinio elementus. 
 4.3. Svetainės elementus galima naudoti išimtinai leistinam naudojimui, apibrėžtam 1994 m. vasario 4 d. Autorinių ir giminingų teisių įstatymo nuostatose (Dz. U. [Teisės aktų leidinys] Nr 24, p. 83, su pakeitimais.), 2001 m. liepos 27 d.  Duomenų bazių saugojimo įstatyme (Dz.U. [Teisės aktų leidinys] Nr 128 p. 1402)  bei 1993 m.  balandžio 16 d. Nesąžiningos konkurencijos įveikimo įstatyme (Dz.U. [Teisės aktų leidinys] 93.47.211 su paskesniais pakeitimais). 
4.4. Draudžiama kokiais nors tikslais, ypač komerciniais, be išankstinio raštiško įmonės Lasecki spółka Sp. z o.o sutikimo, kopijuoti, kokiu nors būdu keisti visą Svetainės turinį ar jo dalį. 
 5. Klientai gali gauti prieigą prie Taisyklių bet kuriuo metu per nuorodą patalpintą pagrindinio puslapio paraštėje arba atsisiųsti jas ir atspausdinti http://Kringle.pl/regulamin.php . Esminių pardavimo sutarties nuostatų užfiksavimas, apsaugojimas, prieinamumas bei patvirtinimas Vartotojui įvyksta persiuntus Vartotojui į nurodytą elektroninį paštą arba pridėjus prie siunčiamų prekių čekį arba PVM sąskaitą faktūrą.
 6. Pardavėjas numato galimybę taikiai spręsti ginčus prieš pradedant ginčo sprendimą tarpininkavimo proceso metu arba prieš Vartotojų ombudsmeną. 
7. Nesant galimybei prieiti sutarimo Taisyklių 2 punkte nurodytu būdu, teismas, kuriame bus sprendžiamas ginčas pasirenkamas pagal Pardavėjo būstinės registraciją. Aukščiau aptarta nėra taikoma ginčams, kurių šalimi yra Vartotojas. 
 XVI. PAVYZDINĖ SUTARTIES ATSISAKYMO FORMA
 (šią formą reikia pildyti ir išsiųsti tik jei norite atsisakyti sutarties)
 - Adresatas [šiuo atveju verslininkas turi įrašyti įmonės pavadinimą, pilną korespondencijos adresą bei jei yra, fakso numerį ir elektroninio pašto adresą] 
- Aš/Mes (*) pranešu (-ame) (*), kad atsisakau (-ome) toliau išvardytų prekių pardavimo sutarties (*) toliau išvardytų prekių pristatymo sutarties (*)  paslaugų teikimo sutarties atliekant toliau išvardytus dalykus (*)/ nurodytos paslaugos teikimo (*)
 - Sutarties sudarymo (*)/ atsiėmimo (*) data
- Vartotojo (-ų) vardas (-ai)
- Vartotojo (-ų) adresas (-ai)
- Vartotojo (-ų) parašas (-ai) (tik jei siunčiama popierinė versija)
- Data
(*) Nereikalinga išbraukti
Čia galima įrašyti pavyzdinį puslapio poraštės tekstą arba įdėti grafinį failą. Pakeitimus galima atlikti iš administratoriaus paskyros, pereinant į pasirinktis: Konfiguracija --> Tekstai puslapyje --> "Poraste puslapio apacioje" (id: 5).